Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

April 22 2017

4868 0578 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 17 2017

8814 a1ee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 04 2017

8644 ae3f 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee

April 03 2017

2661 2801
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 01 2017

Bezsenne noce pragnące słów? Ile nas jest? Ile nas łączy? Zupowy chat wraca! 

http://mysoup.pl/czat/login.php
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 28 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 25 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 22 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 21 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 20 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 17 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
9762 653e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
9705 3445
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
9734 e731
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 14 2017

February 28 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 26 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 24 2017

Play fullscreen
Reposted fromshutters shutters

July 10 2015

3557 15dc
Reposted fromtravelinmymind travelinmymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl