Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

6822 5792
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0482 4ab5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0478 d0dd
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0474 47b9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0459 645d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0461 fdf1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

July 08 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 07 2015

Posiadanie wspólnych piosenek jest nawet bardziej romantyczne, niż posiadanie wspólnych gwiazd. Chociaż, gdyby tak uznać, że Księżyc jest nasz, nigdy byś o mnie nie zapomniała..
— M. ;*
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

July 06 2015

9480 9858 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno
8697 db0f 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 05 2015

Potem przytuliła się do Cypriana, tak mocno, jakby to właśnie od nauczył ją dwutaktu, a zaraz miał się im wydarzyć śmiertelny wypadek. W tym momencie mógłbyś powiedzieć jakieś ohydnie ciepłe zdanie w rodzaju: byli dla siebie stworzeni.
— J. Żulczyk
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5900 cc0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
jesteś moim spokojem i moim szczęściem, a irytować się na szczęście to tak, jakby je sobie odbierać. nie wyobrażam sobie, żebyś mogła mnie zirytować.
— ♥
Reposted frommaliwa maliwa

July 04 2015

2035 a5b4
Reposted frommisza misza
1850 56e7
Reposted frommisza misza
6611 f8ed
Reposted fromartpseudo artpseudo

July 03 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 02 2015

8075 0fa8
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl